CÔNG TY TƯ VẤN VÀ GIÁO DỤC WE LINKTHAM VẤN TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG, LỊCH SỬ VÀ PHÁT TRIỂN

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 1612

Trong bối cảnh Việt Nam, (chưa có một chương trình đào tạo chính thức và đầy đủ cho nghề tham vấn học đường, chưa có các tổ chức nghề nghiệp của những người làm tham vấn học đường và chưa có những chính sách cũng như tiêu chuẩn của quốc gia cho hoạt động tham vấn học đường), việc đặt ra tiêu chuẩn cho những người làm tham vấn học đường là một vấn đề hết sức khó khăn.

TIÊU CHUẨN ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP CỦA NHÀ THAM VẤN TÂM LÝ (ACA)

Đăng lúc: 26-08-2016 - Đã xem: 1288

Hoạt động tham vấn tâm lý chuyên nghiệp đòi hỏi những tiêu chuẩn đạo đức nghề riêng của mình mà những ai hành nghề này dều phải tuân thủ. Dưới đây là tiêu chuẩn đạo đức nghề tham vấn của Hội tham vấn tâm lý Hoa Kỳ.

ĐIỀU KIỆN PHÁT TRIỂN NGHỀ THAM VẤN VÀ TRỊ LIỆU TÂM LÝ

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 780

Tham vấn và trị liệu được xác định là hai lĩnh vực nghề nghiệp khác nhau, tuy vậy trong một khía cạnh khác và có tính phù hợp với bối cảnh Việt Nam, tham vấn và trị liệu có thể được xem như là cùng một lĩnh vực nghề nghiệp với những cấp độ khác nhau tùy thuộc vào người hành nghề và nguồn đào tạo của người đó.

KHUNG MÔ TẢ MỘT LIỆU PHÁP TÂM LÝ

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 592

Những điều được giới thiệu sau đây sẽ giúp người thực hành có thể định hướng được việc sử dụng các liệu pháp nào là phù hợp, và là cơ sở để nhận biết đâu là một liệu pháp tâm lý thật sự

MỐI QUAN HỆ TRONG THAM VẤN

Đăng lúc: 01-09-2016 - Đã xem: 584

Những năm gần đây, kỹ thuật tham vấn (liệu pháp) dường như đã được thay thế bằng những khía cạnh của cảm xúc trong tiến trình tham vấn. Kỹ thuật trở thành những cách thức mà có thể sử dụng một cách linh hoạt để hỗ trợ cho việc tập trung vào mối quan hệ giữa chuyên viên và thân chủ.